Algemene voorwaarden SLV Belgium

SLV Belgium maakt deel uit van de SLV Lighting Group die bestaat uit verschillende merken waaronder SLV, Novalux, Unex, Nordtronic en Knightsbridge. SLV Belgium is de exclusieve verdeler van SLV Lighting Group producten in België.

Artikel 1 - Voorrang

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop van producten (‘Producten’) door SLV Belgium, ongeacht de manier waarop de bestelling werd overgemaakt.
Door het plaatsen van een bestelling (‘Bestelling’) erkent de koper (‘Klant’) de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard.
Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de eventuele koopcondities van de Klant, dewelke hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten.
De nietigheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules. SLV Belgium kan op elk ogenblik de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen mits kennisgeving aan de Klant. Bij afwezigheid van verzet binnen de vijftien (15) kalenderdagen wordt de Klant geacht de wijzigingen integraal en op onherroepelijke wijze aanvaard te hebben.

Artikel 2 – Aanbiedingen en bestellingen

Elke ontvangen Bestelling moet het voorwerp zijn van een ontvangstbericht van onzentwege om als geldig te worden aanzien ten aanzien van SLV Belgium. Zolang de Bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard door SLV Belgium, is er geen overeenkomst (‘Overeenkomst’) tot stand gekomen. Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen bevoegdheid ons te verbinden tenzij door ons uitdrukkelijk bevestigd. Door hen gedane beloften of toezeggingen binden ons niet, tenzij ze door ons uitdrukkelijk bevestigd werden. De Klant is op definitieve en onherroepelijke wijze gebonden door elke Bestelling.

SLV Belgium behoudt zich het recht voor prijzen en Producten eenzijdig te wijzigen. Onze catalogen en prijslijsten vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. Producten die er niet meer in voorkomen, worden niet meer gemaakt. SLV Belgium behoudt zich veranderingen in vorm, afmetingen en uitvoering voor om de kwaliteit van onze Producten te garanderen.

Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting en opties en overige aanduidingen van de Producten, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in (i) de catalogi van SLV Lighting Group, (ii) op de websites van SLV Belgium, SLV Lighting Group of gelieerde bedrijven of (iii) demonstratieproducten zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

Artikel 3 – Prijs

SLV Belgium behoudt zich steeds het recht voor prijzen eenzijdig te wijzigen. Onze prijslijsten vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. De prijzen zijn exclusief BTW, rechten en andere kosten of vergoedingen zoals kosten voor vergunningen, transport, certificaten en registratie.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

Betaling dient netto contant te gebeuren bij levering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In het geval dat uitdrukkelijk overeengekomen werd dat de betaling niet netto contant zal gebeuren, zijn facturen betaalbaar te Antwerpen (zetel SLV Belgium) volgens de voorwaarden die erop vermeld staan. Alle inningskosten zijn voor rekening van de Koper.
Onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd onze facturen te innen, tenzij met onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Het niet respecteren van een vervaldag laat ons toe onmiddellijk alle rekeningen in te vorderen. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, zal de Klant van rechtswege en zonder aanmaning hieromtrent een intrest verschuldigd zijn van 1 % per aangevangen maand. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal bovendien, onverminderd de nalatigheidsintresten, het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 EUR.
Verder behoudt SLV Belgium zich het recht voor om de gehele verkoop van rechtswege te verbreken bij niet-betaling van een gedeeltelijke levering.

Artikel 5 – Ontbinding

Ongeacht hetgeen bepaald in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft zoals, bij wijze van voorbeeld, bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, kan SLV Belgium de verkoop verbreken. De Producten dienen binnen de 48 uur terug gegeven te worden en de betaalde voorschotten zijn ten titel van schadevergoeding verworven door SLV Belgium.

Artikel 6 – Levering

Behoudens wanneer de Klant instaat voor eigen afhaling, wordt het risico overgedragen aan de Klant op moment van uitlading van de Producten door de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. SLV Belgium is daarnaast enkel aansprakelijk voor grove nalatigheid met betrekking tot de keuze van verzending, vervoer of koerier.

De eventueel door ons vermelde levertijden zijn niet bindend, deze zijn louter informatief. SLV Belgium is dus niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering. De Klant ziet uitdrukkelijk af van de mogelijkheid tot weigering van ontvangst of betaling van de Producten, alsook van elke aanspraak op schadevergoeding wegens eventuele vertraging in de levering. SLV Belgium behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. De Klant zal deze leveringen aanvaarden en de geleverde Producten betalen.

Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat SLV Belgium in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

De Klant kan bestelde Producten niet weigeren tenzij (i) de geleverde Producten niet overeenstemmen met de bevestiging van de bestelling of (ii) er een belangrijk gebrek aan de geleverde Producten wordt vastgesteld. Indien de Klant weigert een Bestelling te aanvaarden, worden de Producten op kosten en voor risico van de Klant opgeslagen.

Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst met de Klant, worden geleverde Producten niet teruggenomen. Indien de Klant eenzijdig overgaat tot terugzending van de Producten, behoudt SLV Belgium zich het recht voor om de betreffende Producten op kosten en voor risico van de Klant opnieuw te verzenden in de staat waarin zij zich bevinden.

Artikel 7 – Eigendom

Onverminderd het voorgaande blijven de geleverde Producten eigendom van SLV Belgium tot algehele vereffening van de factuur. SLV Belgium behoudt zich het recht voor Producten die nog niet volledig zijn betaald terug te vorderen bij de persoon waar deze Producten zich bevonden.
Uitvoering van nieuwe Bestellingen mogen eventueel gestaakt worden wanneer vorige leveringen na de vervaldag nog niet betaald werden.
Vanaf de dag van de levering is de koper verantwoordelijk voor de goede staat van de Producten.

Artikel 8 – Productaansprakelijkheid en garantie

SLV Belgium garandeert dat de verkochte Producten overeenstemmen met de kenmerken die schriftelijk of in verifieerbare technische parameters gespecificeerd zijn. De standaard garantieperiode voor verkochte Producten bedraagt 2 jaar. In de gevallen omschreven op (https://warranty.slv.be) hanteert SLV Belgium echter een garantieperiode van 5 jaar. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door SLV Belgium verkochte Producten met betrekking tot de toepassing ervan. Voor zover als SLV Belgium toepassingsadvies verleent, is de verantwoordelijkheid beperkt tot de aangeboden Producten en hun gespecificeerde verifieerbare technische parameters of gespecificeerde eigenschappen.

Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de verkochte Producten in de klantspecifieke toepassing.

De Klant moet elke levering controleren op volledigheid en schade aan de verpakking op het moment van de overdracht of ontvangst. Klachten met betrekking tot defecte Producten dienen te worden overgemaakt aan SLV Belgium via het daarvoor bestemde platform (https://retour.slv.be). Enkel klachten overgemaakt via het platform worden in behandeling genomen. Verdere praktische informatie over het retourneren van Producten is beschikbaar op het platform (https://retour.slv.be).

Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Behoudens hierboven anders bepaald, vervallen klachten van de Klant met betrekking tot een defect bestaande op moment van overdracht of ontvangst van het Product in ieder geval 8 dagen na de leveringsdatum. Dat geldt niet wanneer de wet langere termijnen oplegt en in geval van kwaad opzet.

SLV Belgium is aansprakelijk voor grove nalatigheid waarbij niet conformiteit met de Klant specifieke toepassingen nooit kan worden gekwalificeerd als grove nalatigheid. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de Klant. SLV Belgium is slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid indien daarbij substantiële contractuele verplichtingen worden geschonden die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst of indien de schending een bedreiging vormt voor de uitvoering van het doel van de overeenkomst. In dat geval is een eventuele financiële vergoeding enkel beperkt tot de directe schade. Bovendien zijn, in geval van lichte nalatigheid, aanspraken op vergoeding door de Klant – voor om het even welke wettelijke reden – uitgesloten. SLV Belgium kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot verlies van omzet, winstderving, re-installatiekosten of elke stijging van de algemene kosten. Financiële vergoeding voor indirecte schade is bijgevolg uitgesloten. Indien SLV Belgium aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met hetgeen in dit artikel beschreven, dan is het maximale bedrag van SLV Belgium’s aansprakelijkheid beperkt tot de koopprijs van de geleverde Producten, BTW en kosten exclusief.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hierboven:

• is SLV Belgium’s garantie beperkt tot de gratis vervanging of herstelling (naar keuze van SLV Belgium) door onze zorgen van de door ons erkende defecte Producten. Dergelijke vervangingen of herstellingen hebben geen enkele verlenging van de garantieperiode tot gevolg;

• zijn de transportkosten en installatiekosten van Producten of vervangstukken ten laste van de Klant.

Het genieten van garantie is niet mogelijk voor een defect ten gevolge van:

• fout, nalatigheid van de Klant;

• herstelling of wijziging aan het goed door de Klant of een derde;

• slecht onderhoud;

• onachtzaam gebruik of gebruik in abnormale omstandigheden;

• een oorzaak inherent aan de normale gebruiksduur of levensduur van het goed;

• een externe oorzaak die niet kan toegeschreven worden aan SLV Belgium, en;

• fout, nalatigheid of diensten van derden.

SLV Belgium kan in voorgaande gevallen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade.

Alle overige klachten of eisen tot schadevergoeding of compensatie, andere dan diegene die in dit artikel worden vermeld, worden uitgesloten, ongeacht de juridische of andere gronden waarop ze gebaseerd zijn.

Ingeval SLV Belgium contractueel aansprakelijk wordt gesteld wegens schending van zijn verplichtingen, zal de vergoeding als gevolg daarvan niet meer bedragen dan de waarde van de Producten (excl. btw) die aanleiding geven tot schadevergoeding.

De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde Producten, die door de Klant aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen SLV Belgium.

Artikel 9 – Retourneren

Retourneringen dienen steeds door de Klant online worden aangevraagd via het daarvoor bestemde platform (https://slvbelgium.freshdesk.com). Voor nieuwe Producten van het merk SLV hanteert SLV Belgium een specifieke regeling waarbij tot 100% van het bedrag wordt terugbetaald indien aan de geldende voorwaarden wordt voldaan. Onder nieuwe Producten worden Producten verstaan die niet tweedehands zijn aangekocht en dus nog niet in gebruik zijn geweest bij een Klant. Deze specifieke voorwaarden en verdere informatie over de algemene retourregeling zijn te raadplegen op het daarvoor bestemde platform (https://retour.slv.be).

Onverminderd de retourregeling voor Producten van het merk SLV gelden voor alle retourneringen van Producten de volgende voorwaarden:

• Producten mogen niet zijn geïnstalleerd.

• Producten dienen in de originele onbeschadigde SLV verpakking te zitten en dit met alle toebehoren zoals schroeven, handleiding en bescherming.

• In geen geval mag er op de verpakking getekend zijn en tevens geen zelfklevers.

SLV Belgium behoudt zich het recht voor de genomen beslissing met betrekking tot de retournering te herroepen indien moest blijken dat de voorwaarden niet zijn voldaan.

Artikel 10 – Financiële garanties van de Klant

In het geval dat SLV Belgium kennisneemt van enige problemen die de Klant ondervindt omtrent zijn kredietwaardigheid, heeft SLV Belgium het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en bijkomende garanties te vragen. Indien de Klant deze bijkomende garanties weigert te geven, heeft SLV Belgium het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder afbreuk te doen aan het recht van SLV om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Overmacht

Overmacht (‘Overmacht’) bevrijdt ons van enige aansprakelijkheid. SLV Belgium is niet verplicht Bestellingen te aanvaarden noch reeds aanvaarde Bestellingen uit te voeren in alle gevallen van Overmacht. Als gevallen van Overmacht worden onder andere beschouwd: extreme weersomstandigheden, stakingen, blokkades of opstand, lock-out, brand, schade aan productie-installaties, geen of laattijdige levering van onze leveranciers, overheidsmaatregelen. Deze lijst is niet exhaustief. Klanten hebben geen recht tot annulering van een Bestelling of tot weigering van ontvangst of betaling van bestelde Producten. Enige vorm van financiële of commerciële compensatie wordt niet toegestaan op grond van Overmacht.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

SLV Belgium, haar moedervennootschap of gelieerde ondernemingen blijven de exclusieve eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op onze Producten alsmede de naam en het logo waaronder zij aangeboden worden en haar afbeeldingen. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het gebruik van afbeeldingen of logo’s van onze Producten in onder andere tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of op het internet of voor doorgifte aan derden.
De Klant verbindt zich ertoe geen door SLV Belgium aangeboden Producten te wijzigen of na te maken, dan wel het eigendomsrecht van SLV Belgium aan te tasten.
Indien de Klant kennis heeft van een inbreuk op het eigendomsrecht van SLV Belgium dient hij dit onmiddellijk te melden.

Artikel 13 – Gegevensbescherming

Bij het plaatsen van Bestellingen kunnen aan de Klant enkele persoonlijke gegevens gevraagd worden. SLV Belgium verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen en respectvol met deze gegevens om te gaan. Meer informatie omtrent de behandeling van persoonlijke gegevens door SLV Belgium is te vinden in onze Privacy Policy.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

Elk geschil tussen de Klant en SLV Belgium wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil, ongeacht de reden.

global.loading.alt_text
Wacht even...