SPLOŠNI POGOJI

1. DEL : SPLOŠNO

Člen 1 Predmet in obseg pogodbe

1)Navedeni pogoji so izključna podlaga pravnih odnosov med nami in trgovcem na drobno. Trgovci na drobno (v nadaljevanju trgovci) so tiste pogodbene stranke, ki prodajajo proizvode, nabavljene pri nas končnim uporabnikom in priložnostno drugim trgovcem ne oziraje se na distribucijsko pot. To so trgovci s stalnim prodajnim prostorom ali s spletno prodajo; predvsem elektroinženirji, arhitekti in načrtovalci. Pogodbeni in dobavni pogoji ne veljajo za prodajo naših proizvodov trgovcem na debelo: v ta namen se sklenejo posebni okvirni sporazumi.

2)Naši pogodbeni in dobavni pogoji veljajo za vse prodaje proizvodov in drugih storitev.

3)Kontradiktorni, odstopajoči in dodatni splošni pogoji trgovca niso sestavni del pogodbe, čeprav so nam znani. Njihova uporaba je dovoljena samo z izrecnim soglasjem in v pisni obliki. Naši prodajni in dobavni pogoji veljajo tudi pri izvedbi dobave trgovcu brez zadržkov ob zavedanju trgovčevih pogojev, ki nasprotujejo in odstopajo našim pogojem.

4)S prvim naročilom po prejemu potrditve teh pogojev in z vsakim nadaljnjim, trgovec potrdi svoje obveznosti iz tega poslovnega odnosa in se odreka uporabi svojih pogodbenih pogojev.

5)Ti pogodbeni in dobavni pogoji so veljavni izključno za kupoprodajne pogodbe s podjetniki skladno s 14. čl. nemškega civilnega zakonika kot tudi za osebe javnega prava in javno pravne fundacije .

6)Vsi sporazumi, dogovorjeni med nami in trgovcem in se nanašajo na izvedbo pogodbe se sklenejo v pisni obliki.

Člen 2 Izbira zakona, pravne jurisdikcije , kraja izvršbe in salvatorična klavzula

1)Uporablja se zakon Zvezne republike Nemčije; uporaba prodajne konvencije ZN je izvzeta.

2)Če je trgovec podjetnik, oseba javnega prava ali posebna javna fundacija je ekskluzivno pravna jurisdikcija za vse nesporazume izhajajoče iz pogodbe, sedež našega podjetja. Enako velja za trgovca, če le ta nima splošne pravne jurisdikcije v Nemčiji ali je njegov sedež podjetja ali mesto bivanja v času nastalega nesporazuma neznan.

3)Če ni drugače specificirano v potrditvi naročila, je kraj pristojnosti sedež našega podjetja.

4)Če postane klavzula teh pogodbenih in dobavnih pogojev nična ali neveljavna , ostanejo ostali pogoji nespremenjeni. Nična ali neveljavna klavzula se nadomesti s pravno veljavno, ki je kar najbolj blizu v komercialnih pogojih.

2. DEL : POGODBENI POGOJI

1)Trgovec prodaja/ distribuira naše proizvode in izvaja potrebne storitve za stranko izključno v svojem imenu in na svoj račun in odgovornost. Trgovec ni pooblaščen za nastopanje v našem imenu ali sprejemanju obveznosti za naš račun.

2)Trgovec je samostojni podjetnik. Zadolžen je za svoje osebje, osnovna delovna sredstva in delovno mesto na svoj račun in lastno odgovornost. Trgovec je odgovoren izključno za ekonomske priložnosti in tveganja svoje dejavnosti. Zato ne jamčimo za donosnost njegovega delovanja.

3)Dobavljamo samo trgovcem, ki so vključeni v naš seznam trgovcev. Predpogoj za vpis je vloga za vključitev in potrditev zahtevanih pogojev.

Člen 4 Skonti in bonusi

1)Cene naših proizvodov so navedene v neobvezujočem priporočenem ceniku znižane za znesek skonta. Stopnje skonta in njihova klasifikacija sta prikazani v tabeli skontov , ki jo trgovec lahko zahteva.

2)V svoji vlogi za vpis na seznam trgovcev mora trgovec razkriti zahtevane informacije o distribuciji, tako da lahko določimo stopnjo skonta. O stopnji skonta bodo obveščeni obenem z obvestilom o vpisu na seznam vendar ne kasneje od datuma potrditve prvega naročila. Če se okoliščine glede trgovčeve distribucije spremenijo, moramo biti o tem takoj obveščeni. Od trgovca lahko zahtevamo primerno dokazilo o točnosti novih okoliščin.

3)Bonusne sisteme objavimo v ustreznem časovnem roku. Pravne zahteve do bonusnega sistema ne obstajajo, ravno tako kot ne za že obstoječega sistema.

4)Neobvezujoč priporočen cenik kot tudi stopnje skontov in bonusni sistem se lahko spremeni s pisno izjavo 2 meseca pred spremembo. To ne zadeva že potrjenih naročil.

Člen 5 Zahteve pri prodaji v stalni distribuciji ( v trgovinah/ gradbincih/ načrtovalcih )

Spodaj navedeni členi določajo prodajo v stacionarni distribuciji.

1)Za trgovine mora imeti trgovec poslovni naslov iz katerega je razpoznavno prodajno mesto za končne kupce in ima naveden urnik delovnega časa. Na prodajnih mestih morajo biti naši proizvodi ustrezno označeni in naši prodajni katalogi morajo biti stalno na voljo. Za prodajo med procesom gradnje ( elektroinženirjem, arhitektom, načrtovalcem) mora trgovec na primeren način obiskati končnega uporabnika ( npr. na delovišču, če nima le ta lastnega prodajnega prostora).

2)Ob prodaji v stacionarni distribuciji mora trgovec končnemu uporabniku pomagati s tehničnimi nasveti . To lahko stori s pomočjo tehničnega kataloga ali z osebno razlago.

Člen 6 Posebne zahteve glede spletne distribucije in prodaje na daljavo

1)Če se naši proizvodi distribuirajo po spletu ali s prodajo na daljavo, mora trgovec upoštevati sledeče pogoje spletnega poslovanja. Prodaja preko on-line distribucije pomeni transakcijo po internetu, prodaja na daljavo pa po telefonu, elektronski pošti, faksu...

2)Trgovci, ki prodajajo naše proizvode na spletu in na daljavo morajo imeti poslovni naslov , iz katerega je razvidno prodajno mesto in ima redni urnik delovnega časa in ga lahko obiščejo tudi končni kupci. Naši proizvodi morajo biti ustrezno označeni in prodajni katalogi vedno na voljo.

3)Naši proizvodi morajo biti prikazani na medmrežju ali ob prodaji na daljavo po visoko kakovostnih standardih; to posebno velja za: brez besede ali dela besede v domeni, ki je škodljiva za blagovno znamko naših proizvodov ( npr. SLV, poceni, skonto, rabat ali podobno).

  • Trgovčeva spletna stran oblikovana ustrezno standardu naših proizvodov; naši proizvodi ne smejo biti prikazani skupaj s povsem drugo skupino proizvodov ( obleko, športnimi artikli..)

  • V prikazu naših proizvodov, naše blagovne znamke vključno z logom in imenom podjetja morajo biti naši proizvodi prepoznavni in razlikujoč se od konkurenčnih. Slike proizvodov morajo kakovostno ustrezati slikam iz glavnega kataloga. Za opis proizvodov se uporabijo naša besedila v celoti ali v pomembnem delu. Naši proizvodi morajo biti jasno ločeni od no name proizvodov.

  • Pomembna navedba trgovčeve vroče linije z navedbo telefonske številke in uradnimi urami ter naslovom elektronske pošte.

  • Pomembna navedba prodajnega mesta z naslovom in komunikacijskimi podatki ter uradnimi urami za stranke.

  • Skladnost z zahtevami prodaje preko prodajne ali dražbene platforme.

    Spletni trgovci ali trgovci na daljavo morajo poleg tega nuditi tudi zadostne informacije o proizvodu za potencialnega kupca ali končnega uporabnika. To lahko storijo preko interneta ali telefona, faksa, elektronske pošte itd.

1)Spletni trgovci in trgovci na daljavo morajo imeti telefonsko službo za stranke , ki zagotavlja ne samo informacije o proizvodih ampak tudi garancijske storitve in ima zadosti strokovno usposobljenega osebja za hiter sprejem klicev.

2)Spletni trgovci in trgovci na daljavo morajo omogočati vračilo proizvodov na poslovni naslov.

Člen 7 Območja in stranke

1)Trgovcem ni onemogočeno delovanje na nobenem območju ali stranki razen, če nismo mi ali drugi partnerji izrecno rezervirali dobavo na specifično območje ali specifičnim strankam. Na rezerviranem območju trgovcu ni dovoljeno ustanavljati podjetij, filial in prodajnih skladišč, direktnih ali indirektnih, niti pooblaščati tretje osebe za distribucijo pogodbenega blaga in posebej ne pooblaščati prodajnih agentov.

2)Pri pasivni prodaji ni zadržkov. Trgovec lahko obdeluje zahteve za prodajo od strank iz rezerviranih območij vendar mu je prepovedano nagovarjati stranke v teh območjih. Pri spletnem poslovanju se objava ponudb preko interneta in sprejem ponudbe preko interneta smatra za pasivno prodajo. Le ta pa ne vsebuje nagovarjanja strank preko elektronske pošte.

3)Rezervirana območja so navedena v dodatku »Rezervirana območja«, ki je v prilogi teh pogodbenih in dobavnih pogojev. Seznam rezerviranih območij lahko zahteva trgovec, ki je na našem seznamu. 4) Dovoljeno nam je spreminjati območja in naše stranke, z objavo obvestila v roku 2 mesecev.

3. DEL : DOBAVNI POGOJI

Člen 8 Sklenitev pogodbe

1)Prikazi naših proizvodov (posebej opisi na naši spletni strani, v brošurah in katalogih) se lahko spreminjajo. Tehnične spremembe in prilagoditve za oblikovanje in /ali barvanje in/ali teža ostajajo rezervirani do sklenitve pogodbe. Pri opisu proizvoda, detajlov v ponudbeni dokumentaciji ali navodilih za uporabo, ne dajemo nobenega jamstva kakovosti ali trajnosti razen, če ni to izrecno navedeno.

2)Z naročilom proizvoda se trgovec obveže naročilu proizvoda (ponudba po pogodbi). Mi pa to ponudbo naročila sprejmemo v roku 2 tednov (potrditev naročila). Potrditev pogodbe se lahko sprejme ali v pisni obliki ali po prejemu direktnega plačila ali z dobavo blaga.

3)Sklenitev pogodbe je odvisna od pravilne in pravočasne samo-dobave s strani našega dobavitelja. To velja samo v primeru, ko nedobava ni naša napaka. To predvsem ni naša napaka ob sklenitvi usklajene transakcije pokritja z našim preddobaviteljem in njegove nepravilne ali pomanjkljive nedobave.

4)Če trgovec naroči blago elektronsko je obveza potrditve naročila skladno s 312. čl. nemškega civilnega zakonika izrecno izključena.

Člen 9 Lastninski pridržek

1)Pridržujemo si pravico do kupljenega blaga do prejema celotnega plačila s strani trgovca. Če trgovec ne izpolnjuje pogodbenih določil posebej glede plačila, si pridržujemo pravico do vračila celotnega blaga. Naš zahtevek za vračilo poteka istočasno s prekinitvijo pogodbe. Pridržujemo si pravico do povračila s strani trgovca za vso povzročeno škodo neizpolnjevanja pogodbe in jo poračunamo s trgovčevim poplačilom blaga.

2)Trgovec se obvezuje, da bo pazljivo ravnal s kupljenim blagom. Obvezen je na lastne stroške zadostno zavarovati blago proti požaru, vodi in tatvini. Če je potrebno servisiranje oz. inšpekcijski pregled le to trgovec nemudoma opravi na lastne stroške.

3)V primeru zastave ali drugih postopkov s strani tretje osebe nas mora trgovec takoj obvestiti v pisni obliki, tako da lahko sprožimo pravne postopke skladno s 771. čl. nemškega civilnega zakonika. Če tretja oseba ni sposobna pokriti sodnih in izvensodnih stroškov nastalih s pravnimi postopki po 771 čl. nam je trgovec dolžan pokriti nastale stroške.

4)Trgovec prodaja blago po pogodbenih določilih in takoj prenese na nas znesek našega celotnega računa vključno z DDV , ki nastane z nadaljnjo prodajo kupcem ali tretjim osebam ne glede na to ali je bilo blago že prodano. Trgovec je dolžan tudi izterjati dolg tudi po prenosu. Naše pooblastilo za izterjavo blaga ostane nespremenjeno. Vendar se lahko vzdržimo izterjave dokler trgovec redno izpolnjuje plačilne obveznosti oz. do vložitve vloge za pričetek stečaja, najave insolventnosti. V tem primeru zahtevamo kupčevo razkritje prenešene obveze in svojih dolžnikov in preda vso potrebno dokumentacijo in podatke za izterjavo ter obvesti tretjo osebo (dolžnika) o prenosu.

5)Če je kupljeno blago nedeljivo združeno z blagom, ki ni naše, zahtevamo skupno lastništvo novega proizvoda v sorazmernem deležu našega blaga (končni znesek računa vključno z DDV) Če pa je delež trgovčevega blaga največji , nam bo le ta prenesel naš sorazmerni lastninski delež. Trgovec bo varoval tako nastalo lastništvo in solastništvo .

6)Trgovec bo prenesel na nas terjatve in tako zavaroval naše terjatve do tretje osebe s kombinacijo kupljenega blaga in lastništva.

7)Zavarovanje bomo sprostili na zahtevo trgovca v taki meri, da bo realizirana vrednosti našega zavarovanja presega zavarovan predmet za več kot 10 %; izbira vrste zavarovanja je naša pravica.

Člen 10 Plačilni pogoji

1)Naše cene so na pariteti »ex works«. Gotovinski popusti so predmet dogovarjanja. DDV ni vključen; prikazan je posebej na dan izdaje računa. Datum zapadlosti in gotovinski popusti so navedeni v dodatku » cene, plačilni pogoji in gotovinski popusti« k tem prodajnim in dobavnim pogojem. Individualni datum zapadlosti in gotovinski popust naveden v potrditvi naročila je odločilen. Ob neplačilu računa na dan zapadlosti bo trgovec v plačilni zamudi in mora dokazati, da le ta ni nastala zaradi njega.

2)Dobavlja se na pariteti «exWorks«. Transportno pakiranje, transport, transportni stroški in zavarovanje so predmet posebnega obračuna. Cene so navedene v poglavju »transportni stroški «v dodatku.

3)Ob neplačilu bo trgovec plačal zamudne obresti v višini 8% nad temeljno obrestno mero. Dodatno pa bo plačal še 40,00€ pavšala (288. čl. nemškega civilnega zakonika). Pridržujemo si pravico do zahtevka višjega zneska izgube zaradi neplačila. V tem primeru se bo pavšalni znesek 40,00€ kompenziran v dobro škodnega zneska , ker je izguba nastala zaradi pravnih postopkov

4)Trgovec je upravičen do povračila oz. pravic samo v primeru, da je bila terjatev pravno dorečena, nesporna in sprejeta z naše strani. Trgovčeve pravice se v primeru okvar zadržijo, posebej pravica navedena v členu 13(8).

5)Kadarkoli lahko z ustreznim obvestilom spremenimo plačilne roke, ki se prakticirajo vendar niso dogovorjeni.

6)Če je bilo plačilo izvršeno direktno v sistemu SEPA in je pogodbena stran podelila ustrezen mandat za tak način velja sledeče: o takojšnjem plačilu se vnaprej obvesti z računom najmanj 1 dan pred datumom zapadlosti. Trgovec izrecno soglaša s poenostavljenim postopkom plačevanja; osnovni 14 dnevni rok za obvestilo se tako lahko skrajša na 1 dan pred plačilom. Trgovec mora zagotoviti zadostno kritje na svojem računu na dan plačila in da omogoči izvršitev plačila. Ta obveza velja tudi, ko trgovec ne prejme obvestila ali ga prejme prepozno. Trgovec bo vse spremembe svojega računa takoj podal v pisni obliki.

7)Če se pojavijo dvomi o trgovčevi kreditni sposobnosti ali premajhnem kritju na računu ali likvidnostnih luknjah po sklenitvi pogodbe ali če se kreditni obseg zaradi neplačevanja zviša , lahko zahtevamo ustrezno zavarovanje. Če trgovec ne ugodi tej zahtevi v razumnem času lahko odpovemo pogodbo. Enako velja ob dogodkih pri trgovcu, s katerimi smo se seznanili šele po sklenitvi pogodbe. V tem primeru lahko izstavimo delne račune. Če naši plačilni pogoji niso izpolnjeni ali se pri trgovcu pojavi sum kreditne nesposobnosti ali so določene okoliščine nastale še pred podpisom pogodbe, brez da bi bili s tem seznanjeni, potem lahko še vedno dobavljamo blago proti predplačilu za čas trajanja plačilne nesposobnosti oz. poplačilu odprtih postavk.

Člen 11 Dobavni rok, predaja blaga

1)Praviloma najavimo dobavni rok na osnovi sledečih določil s pridržkom pravice do specificiranja dobavnega roka.

2)Pravočasna in ustrezna izpolnitev pogojev s strani trgovca vpliva na naše upoštevanje dobavnega roka. Ugovor zaradi neizvrševanja pogodbe ostane v veljaven. Če pravočasne dobave ne moremo zagotoviti zaradi nepredvidljivih okoliščin, na katere nimamo vpliva in so neizogibne, se dobavni rok ustrezno temu podaljša.

3)Riziko okvare ali izgube blaga se prenese na kupca ob prevzemu blaga. Ob odpremi pa na špediterja ali osebo zadolženo za transport.

4)Če trgovec zamudi prejem je to enako prevzemu.

Člen 12 Garancija

1)Pravna določila veljajo za trgovčeve pravice glede stvarnih in pravnih pomanjkljivosti (reklamacije). Trgovec mora izvesti ustrezno preiskavo in izpolniti pogoj po 377. čl. nemškega poslovnega zakonika. (HGB).

2)Za okvarjeno blago nudimo popravilo oz nadomestno dobavo v garancijskem roku. Če nadomestna dobava spodleti 440. čl. 2. odst. nemškega civilnega zakonika lahko trgovec zahteva zmanjšanje ali storniranje pogodbe vendar ni upravičen do izstopa iz pogodbe zaradi manjšega odstopanja od pogodbenih določil; posebno zaradi manjših okvar.

3)V primeru, da želi trgovec odstopiti od pogodbe zaradi pravne ali materialne pomanjkljivosti, ne bo upravičen do kakršnekoli odškodnine zaradi posledic pomanjkljivosti. Če trgovec želi nadomestilo za škodo zaradi neopravljene naknadne storitve , ostane blago njegovo, če je to zanj sprejemljivo. Odškodnina za škodo je omejena na razliko med prodajno ceno in vrednostjo poškodovanega blaga. To ne velja, če je bil vzrok razveljavitve pogodbe sleparski.

4)Garancija velja 2 leti od dobave blaga, razen v slučaju, da je kakovost blaga krajša zaradi redne uporabe (npr. žarnice).

5)Osnova garancije je sporazum sklenjen glede kakovosti blaga. Vsi opisi proizvodov, ki so predmet pogodbe veljajo kot sporazum glede kakovosti. Če pa kakovost ni bila dogovorjena , se mora ugotoviti ali napaka obstaja na osnovi pravnih določil.

6)Če trgovec prejme napačna navodila za montažo, smo obvezni dostaviti le pravilna navodila in to samo, če napačna navodila preprečijo pravilno montažo.

7)Garancija se nanaša samo na dobavljeno blago in ne na kakšne posledične stroške.

8)Pridržujemo si pravico do izvedbe nadomestne storitve, če je kupec plačal blago v roku. Vendar je kupec upravičen, da zadrži del kupnine, ki je sorazmerna okvari.

Člen 13 Druga jamstva

1)Mi, naši zakoniti predstavniki in/ali zakoniti agenti jamčimo za kompenzacijo škode v primeru namerne ali izredno velike malomarnosti.

2)Obseg jamstva glede na tč. 1 ne velja ob neizpolnjevanju pomembnih pogodbenih obveznosti , ki morajo biti izpolnjene, da je implementacija pogodbe sploh mogoča in neizpolnjevanje le teh ogroža dosego ciljev, na katere se trgovec zanaša. V tem primeru je naše jamstvo omejeno na predvidljivo pogodbeno izgubo v času sklenitve pogodbe.

3)Obseg jamstva po tč.1 ne velja za zahtevke po odškodnini zaradi ogroženosti zdravja, življenja, poškodb udov. Ravno tako ne velja ob prekinitvi garancije. Jamstvo po nemškem pravilniku o produktnem jamstvu kot tudi na drugi pravni osnovi ostane nespremenjena za prej navedene primere.

4)Trgovčevi zahtevki za odškodnino zaradi okvar zapadejo, če so del garancije , v 1 letu po dobavi blaga. Če je zahtevek osnovan na odškodninskem zakonu pa v 1 letu od nastanka dogodka ali dognanju o storilcu. To ne velja , če smo lahko obsojeni prevare.

Člen 14 Vračila

Politika vračila slv.com se nanaša na vračilo našega blaga.

Člen 15 Lastninske pravice

1)Upravičeni smo do vseh lastninskih pravic do proizvodov, vključno s copyrights, trgovskimi znamkami in podjetjem kot tudi do ostalih znamk in know-howa.

2)Trgovec se obveže, da ne nasprotuje našim lastninskim pravicam in da tega ne omogoča tudi tretjim osebam ali jim pri tem pomaga. V primeru ne bomo nadaljevali z dobavami trgovcu.

3)Trgovec ne sme ščititi ali omogočati registracije naših blagovnih in trgovskih znamk ali drugih simbolov, ki so identični ali podobni našim. Trgovec ne sme uporabljati za registracijo zgoraj navedenih znamk kot del imena svojega podjetja ali domene.

global.loading.alt_text
Prosim počakaj...