ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE SLV GMBH

  1. Onderwerp en reikwijdte van het contract

(1) De basis voor de rechtsverhouding tussen ons en de handelaar zijn uitsluitend deze verkoopvoorwaarden en de eventuele raamovereenkomst tussen SLV en de handelaar, die in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben boven deze overeenkomst. Handelaars zijn contractuele partners die de bij ons gekochte producten verkopen aan derden (eindklanten of aan andere handelaars), ongeacht het distributiekanaal.

(2) Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing elke verkoop van producten.

(3) Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de handelaar maken alleen deel uit van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt altijd, bijvoorbeeld ook als we de levering aan de handelaar zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van de AV van de handelaar.

(4) Deze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op koopovereenkomsten met ondernemers conform § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en publiekrechtelijke personen en publiekrechtelijke speciale fondsen die handelen in hun commerciële of onafhankelijke professionele hoedanigheid en niet voor privédoeleinden. Om het gebruik in deze zin door onze handelaars te garanderen, controleren we de ondernemersstatus in het kader van de registratie/orderverwerking. Het contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat dit onderzoek positief is.

2. Sluiting van het contract

(1) Handelaars kunnen het bestelproces starten door de goederen op onze productpagina te selecteren en op de knop "Winkelwagen" te klikken. Het geselecteerde product wordt dan tijdelijk opgeslagen in het winkelmandje. Als de handelaar op de knop "Winkelwagen" in de rechterbovenhoek klikt, die het aantal opgeslagen producten in een cirkel weergeeft, wordt hij doorgestuurd naar een pagina waar hij kan inloggen - als hij al bij ons geregistreerd staat als gespecialiseerde handelaar - of zich kan registreren. De registratie vindt plaats door op de knop "Handelaar worden" te klikken en vervolgens de gevraagde gegevens in te voeren, of door het bestaande SLV-klantnummer en e-mailadres in te voeren en op de knop "Verzenden" te klikken als de handelaar al als vakhandelaar bij SLV geregistreerd staat. Als de handelaar al geregistreerd is, vindt de registratie plaats met behulp van de bij ons opgeslagen gegevens (klantnummer en wachtwoord) en door te klikken op de knop "Aanmelden". Nadat de handelaar heeft ingelogd, wordt zijn winkelwagentje weergegeven. De gewenste bestelhoeveelheid van de artikelen kan daar worden aangepast en bijgewerkt door op "1 stuk" of "Verwijderen" te klikken. Verdere producten kunnen aan het winkelmandje worden toegevoegd door de snelle invoer en het artikelnummer te gebruiken en op de knop "Toevoegen" te klikken of door de bovenstaande stap te herhalen via de knop "Producten" of "Verder winkelen". Als u op de knop "Afrekenen" klikt, wordt het bestelproces voortgezet door de bestelling op de volgende pagina weer te geven. Daar kunnen de verzendmethode, betaalmethode en eventuele andere bestelopties worden geselecteerd, het opgegeven factuur- en afleveradres worden gecontroleerd en, indien nodig, een afleveradres dat afwijkt van het factuuradres worden opgegeven. De handelaar verklaart bindend de geselecteerde producten in de weergegeven hoeveelheid te willen kopen (contractuele aanbieding) door op de knop "Nu kopen" te klikken en vooraf onze gekoppelde algemene voorwaarden en privacybeleid te erkennen en te accepteren door het vakje ernaast aan te vinken. De ontvangstbevestiging van de bestelling van de handelaar wordt onmiddellijk na verzending per geautomatiseerde e-mail verzonden. Wij hebben het recht om het contractuele aanbod in de bestelling binnen 2 dagen na ontvangst door ons te accepteren (acceptatie van het contract). De aanvaarding van het contract kan schriftelijk worden verklaard, door het voldoen aan een gegeven debetnota of door de levering van de goederen.

(2) Technische wijzigingen en wijzigingen in vorm en/of kleur en/of gewicht van het product blijven voorbehouden tot de sluiting van het contract. Wij geven door middel van productbeschrijvingen, informatie in aanbiedingsdocumenten of gebruiksaanwijzingen geen garantie voor kwaliteit of duurzaamheid, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

(3) De beschikbare talen voor het afsluiten en uitvoeren van het contract zijn Duits en Engels. De tekst van het contract wordt door ons opgeslagen en is toegankelijk voor de handelaar in de huidige versie op het adres https://www.slv.com/de-de/agb.html en https://www.slv.com/de- de/service/downloads.html als download.

(4) SLV heeft zich niet onderworpen aan specifieke gedragscodes.

3. Eigendomsvoorbehoud

(1) Het volgende overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient als zekerheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen van SLV op de handelaar die voortvloeien uit de bestaande leveringsrelatie tussen de partijen voor armaturen, verlichtingsarmaturen en bijbehorende accessoires (inclusief saldovorderingen uit een rekening-courantrelatie die beperkt is tot deze leveringsrelatie).

(2) Wij behouden ons de eigendom van het voorwerp van de verkoop voor totdat alle gewaarborgde vorderingen volledig betaald zijn. In het geval dat de handelaar in strijd met het contract handelt, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om het voorwerp van de verkoop terug te eisen nadat wij een redelijke termijn voor nakoming hebben gesteld. Het verzoek tot teruggave door ons geldt tegelijkertijd als terugtrekking uit het contract.

(3) De handelaar heeft het recht om het voorwerp van de verkoop in het normale zakelijke verkeer te verwerken en te verkopen totdat hij zich terugtrekt uit het contract (lid 2). Het is verboden voor de handelaar om de goederen als zekerheid te verpanden of over te dragen. De handelaar draagt hierbij de vorderingen met betrekking tot het verkoopobject die hem uit de doorverkoop of om een andere wettelijke reden jegens zijn klanten of derden toekomen, volledig aan ons over, ongeacht of het verkoopobject zonder of na verwerking is doorverkocht. Wij accepteren deze opdracht. De handelaar blijft ook na de overdracht gemachtigd om deze vordering voor eigen rekening en in eigen naam te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter om af te zien van inning zolang de handelaar zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. Als de handelaar in strijd met het contract handelt, kunnen wij eisen dat de handelaar ons de overgedragen vorderingen en hun debiteuren bekendmaakt, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de respectieve debiteuren op de hoogte stelt van de overdracht.

(4) Als het verkochte object onlosmakelijk wordt gecombineerd of samengevoegd met andere objecten die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het verkochte object (eindbedrag van de factuur, inclusief btw) tot de andere gecombineerde of samengevoegde objecten op het moment van de combinatie of samenvoeging. Als de combinatie of samenvoeging zodanig wordt uitgevoerd dat het artikel van de handelaar als het hoofdartikel moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de handelaar het mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt. Wij accepteren deze overdracht. De handelaar bewaart het aldus gecreëerde enige eigendom of mede-eigendom voor ons.

(5) Wij verbinden ons ertoe om de zekerheden waarop wij recht hebben vrij te geven op verzoek van de handelaar voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overstijgt; de keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

4. Betalingsvoorwaarden

(1) Onze prijzen zijn "af fabriek" (EXW volgens Incoterms 2010), plus de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De aankoopprijs is verschuldigd en betaalbaar binnen 14 dagen na de datum van de factuur en de levering of aanvaarding van het gekochte artikel. Wij behouden ons het recht voor om een levering geheel of gedeeltelijk alleen tegen vooruitbetaling of onder rembours uit te voeren. Wij verklaren een overeenkomstige reservering ten laatste met de orderbevestiging. Na het verstrijken van de bovengenoemde betalingstermijn is de koper in verzuim. Gedurende de periode van verzuim is de koopprijs rentedragend tegen de toepasselijke wettelijke verzuimrente. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade veroorzaakt door vertraging te claimen.

(2) De handelaar heeft alleen recht op verrekening en behoud als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. De handelaar heeft ook het recht om onze vorderingen te verrekenen als er vorderingen voor gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde contract worden aangevoerd.

(3) Als er een betaling via SEPA-incasso is overeengekomen en de contractpartner een overeenkomstig SEPA-incassomachtiging heeft verstrekt, is het volgende van toepassing: De aanstaande incasso wordt gewoonlijk samen met de factuur aangekondigd, in elk geval nogmaals uiterlijk één kalenderdag voor de vervaldatum van de incasso (vooraankondiging/"pre-notification"). De handelaar stemt er uitdrukkelijk mee in dat, om betalingstransacties te vergemakkelijken, de periode van 14 dagen om de handelaar te informeren over de inning van een verschuldigde betaling, verkort kan worden tot één dag voordat de betaling gedebiteerd wordt. De handelaar is verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de in het SEPA-mandaat aangewezen rekening staat en om ervoor te zorgen dat de verschuldigde bedragen geïnd kunnen worden. Deze verplichting geldt ook als de handelaar in een individueel geval niet of niet tijdig voorafgaande informatie ontvangt. De handelaar moet elke wijziging in zijn bankgegevens onmiddellijk schriftelijk melden, samen met een volledig ingevuld nieuw SEPA-mandaat.

(4) Indien wij na het afsluiten van het contract kennis krijgen van gerechtvaardigde twijfels over de kredietwaardigheid van de handelaar, tekorten of liquiditeitstekorten, of indien het oorspronkelijke kredietvolume toeneemt als gevolg van wanbetaling, hebben wij het recht om een passende zekerheid te eisen. Als de handelaar niet binnen een redelijke termijn aan een dergelijk verzoek voldoet, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract. Hetzelfde geldt als er zich andere gebeurtenissen voordoen bij een handelaar en deze ons pas na het sluiten van het contract bekend worden. Wij hebben dan het recht om gedeeltelijke leveringen als speciale transacties te factureren. Als onze betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen of als er zich andere gebeurtenissen voordoen bij de handelaar waardoor zijn kredietwaardigheid twijfelachtig lijkt of als dergelijke omstandigheden die al bestonden voor het sluiten van het contract ons pas later bekend worden, kunnen wij, onverminderd onze andere wettelijke rechten, verdere leveringen uit dezelfde rechtsverhouding afhankelijk maken van vooruitbetalingen voor de duur van de betalingsachterstand totdat de openstaande vorderingen die hieruit voortvloeien, zijn voldaan.

5. Leveringsvoorwaarden

(1) De levering vindt plaats "af fabriek" (EXW volgens Incoterms 2010). Wij hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te doen voor zover dit redelijk is voor de handelaar. Als de gedeeltelijke levering op verzoek van de handelaar gebeurt, brengen wij verzendkosten in rekening voor elke gedeeltelijke levering. De verzendverpakking, verzend- en transportkosten en verzekering worden apart in rekening gebracht.

(2) De kosten voor leveringen in het buitenland zijn verschillend en kunnen bij ons worden opgevraagd onder het telefoonnummer +49 2451 48330 of via e-mail naar [email protected].

(3) De door SLV toegezegde leveringstermijn geldt altijd slechts bij benadering, tenzij er uitdrukkelijk een vaste leveringstermijn of -datum is toegezegd. Als er verzending is overeengekomen, geldt de leveringstermijn vanaf het moment van overhandiging aan de derde partij die met het transport belast is.

(4) Als wij niet op tijd kunnen leveren door gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (nietbeschikbaarheid van prestaties), zullen wij de handelaar hiervan onverwijld op de hoogte stellen en hem tegelijkertijd informeren over de verwachte nieuwe leveringstermijn. Als de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om ons geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken; wij zullen de reeds door de handelaar betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen. Onder een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin wordt in het bijzonder verstaan het niet op tijd zelf leveren door onze leverancier als wij een congruente overkoepelende transactie hebben afgesloten, noch wij noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn om te leveren.

(5) Vertraging in onze levering wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Er is echter hoe dan ook een herinnering van de handelaar nodig. Als wij in gebreke blijven met de levering, kan de handelaar een forfaitaire vergoeding eisen voor de schade die door het verzuim is veroorzaakt. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) voor elke voltooide kalenderweek van de vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om te bewijzen dat de handelaar helemaal geen schade of aanzienlijk minder schade dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag heeft geleden.

(6) De rechten van de handelaar volgens artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden en onze wettelijke rechten, in het bijzonder in het geval van een uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. door onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast.

6. Rechten op gebreken

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de handelaar in geval van materiële gebreken en eigendomsgebreken, tenzij hieronder anders wordt bepaald. Vorderingen voor gebreken van de kant van de handelaar veronderstellen dat de handelaar voldoet aan zijn verplichtingen om gebreken te inspecteren en aan te geven in overeenstemming met § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

(2) Om te voldoen aan de inspectie- en meldingsplicht conform § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is de handelaar verplicht om het gekochte artikel onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op soort, hoeveelheid en staat, waarbij de volgende inspectiemethode is overeengekomen: Om het gekochte artikel te inspecteren, moet het op testbasis worden aangesloten en in gebruik worden genomen. Als de levering een grotere hoeveelheid goederen omvat (een grotere hoeveelheid goederen begint vanaf 25 gekochte artikelen in het kader van een bestelling), zijn zinvolle steekproeven in overeenstemming met de bovengenoemde inspectiemethode voldoende, maar ook noodzakelijk, om te voldoen aan de verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. De steekproeven moeten zodanig worden genomen dat ze informatie geven over de kwaliteit van alle gekochte goederen die onder de bestelling zijn geleverd. Als er tijdens de inspectie duidelijke defecten worden gevonden, moeten deze onmiddellijk worden gemeld, uiterlijk binnen een periode van 3 kalenderdagen. De klacht moet het functionele gebrek aanduiden. Indien later een gebrek aan het licht komt dat bij ontvangst van het gekochte artikel niet door de voornoemde onderzoeksmethode kon worden opgespoord (verborgen gebrek), moet de handelaar SLV onverwijld, uiterlijk binnen een termijn van 3 kalenderdagen nadat hij er kennis van heeft gekregen, op de hoogte brengen van het verborgen gebrek. De ontvangst van de kennisgeving van gebreken door SLV is in alle gevallen doorslaggevend.

(3) In het geval van een drop shipment of in het geval van rechtstreekse leveringen, zal de handelaar er door middel van geschikte organisatorische maatregelen voor zorgen dat de inspectie- en meldingsplichten worden nageleefd; SLV zal de handelaar de mogelijkheid geven om de inspectie uit te voeren in zijn magazijn onmiddellijk vóór de verzending en stemt in met de inspectie door de tweede koper.

(4) Wij zullen in eerste instantie garantie verlenen voor materiële gebreken of eigendomsgebreken naar onze keuze door rectificatie of vervangende levering. Als de daaropvolgende levering niet lukt (§ 440 zin 2 BGB), kan de handelaar in principe naar eigen goeddunken een korting eisen of zich terugtrekken uit het contract.

(5) Als de handelaar gebrekkige montagehandleidingen ontvangt, zijn wij alleen verplicht om montagehandleidingen te leveren die vrij zijn van gebreken en dit alleen als het gebrek in de montagehandleidingen een correcte montage verhindert.

7. Aanvaarding van garantie

Op de productserie DASAR® PREMIUM zijn de op https://assets.slv.com/fileadmin/documentation/Deutsch/Garantiebedingungen_Dasar_Premium_3.0.pdf vermelde garantiebepalingen van toepassing.

8. Aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van SLV voor schade door eenvoudige nalatigheid is uitgesloten, tenzij het gaat om letsel aan leven, ledematen of gezondheid of claims onder de wet productaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid blijft ook onaangetast in het geval van een schending van kardinale verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming de uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de handelaar regelmatig mag vertrouwen; de aansprakelijkheid is in dit geval echter beperkt tot vergoeding van de schade die typisch verband houdt met het contract en voorzienbaar is.

(2) Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door plaatsvervangende vertegenwoordigers van SLV.

9. Retourzendingen

Voor het retourneren van onze goederen geldt het retourbeleid dat te zien is op https://assets.slv.com/fileadmin/documentation/Deutsch/SLV_Ruecksenderichtlinien_und_Reparaturbedingungen_dt_23_06_2017.pdf

10. Slotbepalingen

(1) Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de aanknopingspunten van internationaal privaatrecht.

(2) Als de handelaar een koopman, een rechtspersoon naar publiek recht of een speciaal fonds naar publiek recht is, dan is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien onze statutaire zetel. Hetzelfde geldt als de handelaar geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de handelaar onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld.

(3) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is onze maatschappelijke zetel de plaats van uitvoering.

(4) Als een clausule van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig of ineffectief is of wordt, blijft de rest van de algemene verkoopvoorwaarden onaangetast. De onwerkzame of ongeldige clausule wordt vervangen door een rechtsgeldige bepaling die in financiële termen zo dicht mogelijk in de buurt komt.

global.loading.alt_text
Wacht even...