VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SLV Czech s r.o. se sídlem V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6

identifikační číslo: 04363990
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C,
vložka 246462,

ze dne 23. listopadu 2015

I. Základní ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy a ve smyslu ustanovení § 1751 odst.1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), určují část obsahu kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SLV Czech s r.o., se sídlem V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, identifikační číslo: 04363990, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze vedeném oddíl C, vložka 246462 nebo jakákoli jí přímo čí nepřímo ovládaná společnost jako Prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

2.Definice pojmů:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

3.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.

4.Odkazem na tyto VOP v kupní smlouvě se tyto stávají její nedílnou součástí.

5.Jiné podmínky, odporující těmto VOP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího se prohlašují za neplatné.

6.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

7.Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce (tištěné katalogy, on-line shop, prodejny) Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího, aj. nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V otázkách neupravených těmito VOP se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.

II. Smlouva

1.Předmětem smlouvy je dodání zboží a/nebo služby Kupujícímu za předem sjednanou cenu a zaplacení ceny Kupujícím. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a/nebo službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

2.Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Kupujícího zaslaná Prodávajícímu.

3.Objednávat zboží a/nebo služby je možné následujícími způsoby:

3.1.elektronickou poštou na adrese [email protected];

3.2.osobně v provozovnách Prodávajícího;

3.3.telefonicky s následujícím písemným potvrzením +420 245 501 200

4.Písemná objednávka Kupujícího obsahuje zejména:

-kontaktní údaje Kupujícího, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČO, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu;
-specifikaci zboží a/nebo služby včetně čísla položky, množství a ceny za kus a dobu, po kterou je Kupující svou objednávkou vázán; není-li tato doba v objednávce uvedena, platí, že Kupující je objednávkou vázán okamžikem potvrzení takové objednávky;
-místo dodání zboží a/nebo služby;
-e-mailovou adresu Kupujícího; Kupující je povinen jakékoliv změny e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Prodávajícímu bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací;
-telefonické a mailové spojení Kupujícího.

5.Pokud budou objednávky Kupujícího prováděny prostřednictvím internetové sítě, platí navíc následující podmínky: Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku a zaplatí za ní kupní cenu. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením objednávky Kupujícího. Potvrzení Prodávajícího o tom, že (pouze) přijal objednávku Kupujícího, se nepovažuje za uzavření smlouvy.

Prodávající nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci svého online objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Prodávajícího za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.

6.Kupující bere na vědomí, že Prodávající považuje osobu, která v objednávkovém systému zadá uživatelské jméno Kupujícího, za osobu oprávněnou k realizaci obchodů prostřednictvím objednávkového systému jménem Kupujícího, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Kupující nebo jiná jím pověřená osoba. Kupující je zavázán ze všech obchodů uskutečněných prostřednictvím objednávkového systému a učiněných jménem Kupujícího.

7.Prodávající není povinen reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v článku II/4. VOP a je oprávněn požadovat po Kupujícím upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do doby, než Kupující písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Prodávající v prodlení s dodáním.

8.Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, neznamenají vyloučení VOP a rovněž neznamenají, že smlouva uzavřena není.

9.V případě, že Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku, je tím Smlouva uzavřena. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

10.Zvláštní požadavky Kupujícího, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev apod. se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Prodávající výslovně v potvrzení objednávky jako pro něj závazné.

11.Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a v písemné formě.

12.Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

13.Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu a na náklady Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

14.Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Předmět koupě

1.Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

3.Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

4.Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, použije se věta první pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc odevzdána kupujícímu – spotřebiteli až mu ji dopravce předá.

5.Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl - vrátil.

6.Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

7.Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

IV. Práva z vadného plnění

1.Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3.Kupující prohlédne věc podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

5.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

6.Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost Prodávajícího

1.Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
b)se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti, jakosti a provedení, a
d)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a)u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b)na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo
c)u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

3.Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

VI. Podstatné porušení smlouvy

1.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na uplatnění nároků z vad výlučně následujícím způsobem:
a)Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; nesouhlasí-li s možností uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, pak má možnost požadovat:
b)odstranění vady opravou věci; není-li oprava věci možná, pak má Kupující právo požadovat:
c)odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
d)teprve není-li využita žádná z možností a) – c) dle tohoto odstavce, může Kupující odstoupit od smlouvy

2.Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle čl. VIII.

VII. Nepodstatné porušení smlouvy

1.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2.Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí způsobit Kupujícímu nepřiměřené náklady.
3.Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
4.Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
5.Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. Záruka za jakost

1.Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
2.Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3.Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Odstoupení od smlouvy

1.Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím písemného sdělení o odstoupení od smlouvy a Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
2.Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
3.Zboží vrátí Kupující úplné, s kompletní příslušnou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
4.Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
5.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
a)došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b)použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c)nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d)prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
6.Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

X. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SLV Czech s.r.o. IČO 04363990, V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XI. Ceny

1.Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
2.Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
3.Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

XII. Platební podmínky

1.Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a)platba předem bankovním převodem,
b)na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
c)platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě),

2.Prodávající si ke každému jím nabízenému zboží vyhrazuje vlastnické právo, zboží tak zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

XIII. Dodací podmínky

Osobní odběr
1.Zboží může převzít pouze Kupující, případně jím k tomu výslovně pověřená osoba. Kupující a/nebo pověřená osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v případě pověřené osoby také platným pověřením.

Zasílání přepravní službou – Česká republika a Slovenská republika
1.Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR a SR do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

2.Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, terá není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected], společně s protokolem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XV. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

XVI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.4.2020 a ruší jakékoliv předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

global.loading.alt_text
Počkejte prosím...