Zrównoważony rozwój i jego znaczenie: rozwój, koncepcja i przyszłość

W dawnych czasach to ruchy studenckie, agresywnymi i burzliwymi środkami, obaliły stary porządek. W dzisiejszych czasach nie tylko młodzi ludzie, ale także starsi ludzie wychodzą na ulice, aby uświadamiać sobie zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków oraz nierówną dystrybucję towarów i żywności. W związku z tym w społeczeństwie toczy się wiele różnych dyskusji. Tutaj jedna kwestia wyróżnia się ponad wszystkie inne: zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna nabierają coraz większego znaczenia dla firm takich jak my. Wiele firm opiera się na modelu trzyfilarowym i opracowuje wyrafinowane strategie zrównoważonego rozwoju. Ale w jaki sposób koncepcja zrównoważonego rozwoju wysunęła się na pierwszy plan i do czego dokładnie odnosi się ten termin? Ten artykuł jest poświęcony temu zagadnieniu, a także wyjaśnia model 3-filarowy.

Jak to było kiedyś? Historia zrównoważonego rozwoju.

Od kiedy zrównoważony rozwój odgrywa rolę w ludzkiej historii? Aby zrozumieć jego rozwój, warto cofnąć się w przeszłość: już w 1713 r. naczelnik górnictwa Carl von Carlowitz użył terminu „zrównoważenie”, aby zwrócić uwagę na coraz większy problem niedoboru drewna na poziomie międzyregionalnym. Jako taki był absolutnym pionierem w tej dziedzinie.

W dzisiejszych czasach pojęcie zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzenione w naszej świadomości i sprawia, że cały świat wstrzymuje oddech. Wraz z ustanowieniem nauki o zrównoważonym rozwoju jako poddziedziny badań społeczno-ekologicznych w 2001 r. oraz wraz z „Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r., określono cele zrównoważonego rozwoju. Rozwija się nowa świadomość środowiska. W szczególności przyczynił się do tego ruch FRIDAYS FOR FUTURE.

Jeśli szukasz definicji terminu „zrównoważony rozwój”, nie musisz szukać dalej niż w Raporcie Brundtland, opublikowanym w 1987 roku. Tam zrównoważony rozwój jest definiowany jako zaspokajanie potrzeb teraźniejszości bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb wymagania.

On the basis of this beautiful guiding principle, laid out in the Brundtland Report, three strategies arose:

  • Dostateczna konsumpcja
  • Efektywne wykorzystanie zasobów
  • Energia i konsekwencja w recyklingu surowców

Jako wzór do tego celu posłużono się wcześniej „trzemi filarami zrównoważonego rozwoju”.

Trzy filary zrównoważonego rozwoju: ochrona środowiska, opłacalność ekonomiczna i sprawiedliwość społeczna

„Model 3 filarów” był omawiany na szczeblu międzynarodowym na Światowym Szczycie w RPA/Johannesburgu w 2002 r. Od tego czasu stanowi on punkt odniesienia i służy jako wytyczna dla zrównoważonego rozwoju i przestrzegania jego zasad. Zainspirowane Światowym Szczytem konwencje zostały przyjęte w wielu innych krajach, które również podpisują się pod trzema filarami – w tym w Niemczech. Podstawowym celem modelu trójfilarowego jest doprowadzenie do harmonii rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, a co za tym idzie, działanie w sposób bardziej zrównoważony.

Trzy filary zrównoważonego rozwoju

I filar: ochrona środowiska (ekologia)

Ekologia to nauka badająca wzajemne relacje między żywymi istotami a ich środowiskiem. Jako taka jest poddziedziną biologii i zajmuje się przetrwaniem żywych stworzeń w ich środowisku. Można to oczywiście odnieść również do istot ludzkich. Istoty ludzkie wywierają duży wpływ na środowisko i dostępne zasoby.

Celem zrównoważonego rozwoju ekologicznego jest zachowanie zasobów i świadome podejście do korzystania z dostępnych zasobów, takich jak drewno. Jednak celem jest również ochrona różnorodnych gatunków i organizmów, podobnie jak redukcja emisji CO2, zanieczyszczeń i substancji niebezpiecznych.

II filar: sprawiedliwość społeczna

Rozważymy teraz drugi filar. Jak już ustalono, my, ludzie, jesteśmy zwierzętami stadnymi. W związku z tym najlepiej przetrwamy w grupach, które zasadniczo dążą do tego samego celu. Nie oznacza to, że członkowie naszej grupy nie mogą być zupełnie inni, m.in. jeśli chodzi o nasze wartości, styl życia czy mentalność.

Ostatecznie wszyscy jesteśmy uspołecznieni na różne sposoby. Nasze zachowanie społeczne jest zjawiskiem psychologicznym, kulturowym, a w niektórych przypadkach wrodzonym. Pod tym względem nasze wychowanie dzieci odgrywa decydującą rolę. Te różnice to coś, czego powinniśmy mieć swobodę wyrażania – a jednak nadal jesteśmy w stanie skutecznie przetrwać.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta w 1948 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, opiera się właśnie na tym pojęciu. Jednym z czynników poruszanych w deklaracji jest kwestia zrównoważenia społecznego. Główne przesłanie jest takie: godność ludzka jest nienaruszalna. Oprócz uczciwej płacy nadrzędne jest dobro wspólne społeczeństwa. Obejmuje to promocję praktyk i kursów szkoleniowych. Pracy przymusowej, wyzysku i pracy dzieci nie da się pogodzić ze zrównoważonym rozwojem społecznym.

III filar: rentowność ekonomiczna

Ostatnim filarem modelu trójfilarowego jest ekonomia. Celem jest zbadanie wartości produktów, usług i transportu towarów. Tutaj dokonuje się rozróżnienia między ekonomią polityczną a ekonomią biznesu. Jako obecny stan faktyczny, obecna ekonomia jest zawsze porównywana do ekonomii normatywnej – tj. do tego, jak powinno być. Ekonomiczne studia nad społeczeństwem są zatem silnie uzależnione od odpowiednich warunków w środowisku. Powodem tego jest fakt, że statystyki dotyczące przestępczości, edukacji, rodziny, prawa itp. mają swój wkład.

Podsumowanie modelu 3-filarowego

Model 3-filarowy stanowi wytyczne zarówno dla firm, jak i dla państwa. Umożliwia to poprawę zrównoważonego rozwoju – także w firmach. W tym przypadku ważne jest, aby trzy filary były traktowane jednakowo, nie preferując ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej ani rentowności ekonomicznej.

Krytyka modelu 3-filarowego

„Utkaj swoje myśli w kolorowy materiał, który zarówno ci się podoba, jak i rozgrzeje innych” — nakazuje irlandzkie przysłowie. Różnice kulturowe i rywalizacja międzyludzka stanowią wyraźny kontrast z poszukiwaną koncepcją zrównoważonego rozwoju. Każdy lubi postrzegać siebie jako osoby z przodu, a nie jest to coś, czego można się oduczyć z dnia na dzień.

W przypadku zachowań konkurencyjnych rozróżnia się konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową. Podczas gdy relacje międzyludzkie stały się wysoce zależne od sukcesu społecznego, wpływając na przykład na dzielenie się pożywieniem nawet na wczesnym etapie, zwierzęta i rośliny konkurują z ludzkimi dążeniami do osiedlenia się i ustabilizowania.

Model trójfilarowy jest zatem coraz częściej postrzegany jako wiodąca zasada strategii zrównoważonego rozwoju. Często jednak widać, że firmy mogą dużo mówić o zielonych strategiach, podczas gdy w praktyce robią bardzo niewiele. Niemniej jednak my, ludzie, jesteśmy zależni od natury, dlatego w szczególności duże firmy mają obowiązek szanować nasze naturalne otoczenie.

Jednocześnie zależność człowieka od zasobów sprowadza się do tego, że **nie ma równowagi między wzrostem zasobów a wzrostem populacji**. Natura reguluje się sama i pod tym względem znacznie przewyższa istoty ludzkie.

Dlatego też żywotność surowców nie jest już wystarczająca do zaspokojenia popytu. W związku z tym jednym z punktów krytyki jest fakt, że trzy filary są równe tylko teoretycznie, podczas gdy w rzeczywistości dużą wagę przywiązywano do rentowności ekonomicznej, zwłaszcza w przeszłości.

Piramida potrzeb Maslowa

Ponieważ niektóre aspekty trzyfilarowego modelu zrównoważonego rozwoju są ledwo wykonalne, kultura staje się centralnym punktem potencjalnych podejść. Psycholog Abraham Maslow opracował Hierarchię Potrzeb Maslowa w celu wyjaśnienia potrzeb ludzi. Ta hierarchia potrzeb może być również stosowana w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Celem hierarchii potrzeb Maslowa jest uwzględnienie potrzeb każdej osoby w opracowywaniu potencjalnych zrównoważonych rozwiązań.

Zgodnie z teorią każdy człowiek ma przede wszystkim przymus zaspokajania własnych potrzeb. Na tej podstawie w formie piramidy przedstawione są potrzeby związane z bezpieczeństwem, potrzeby społeczne, potrzeby indywidualne oraz dążenie do samorealizacji.

Jeśli nie jesteśmy świadomi naszych potrzeb, możemy je również niewłaściwie zinterpretować. Na przykład, nasze pragnienie konsumpcji często wynika z faktu, że chcemy wypełnić luki społeczne na poziomie psychologicznym – lub że dążymy do większego uznania. Zdrowa analiza naszych osobistych i korporacyjnych potrzeb przyczynia się zatem do większej trwałości. W związku z tym możemy zrobić coś dobrego dla środowiska, dokładniej analizując nasze (korporacyjne) potrzeby.

Wspieranie środowiska poprzez właściwe zachowania zakupowe

Możesz także chronić środowisko, dostosowując sposób zakupu. Firmy, które cenią zrównoważony rozwój, wnoszą duży wkład na drodze do neutralności klimatycznej. Przy zakupie możesz wziąć pod uwagę stopień, w jakim inne firmy cenią środowisko. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci sprawdzić, czy firma działa w sposób zrównoważony:

  • Zwróć uwagę na certyfikaty i aprobaty; Znaki ekologiczne i Fair Trade niekoniecznie oznaczają, że produkty są zrównoważone.

  • Nieistotne cechy produktu są często pozytywnie podkreślane. Na przykład w UE produkcja butelek dla niemowląt zawierających BPA jest zabroniona, a mimo to wiele firm opiera swoją reklamę na fakcie, że ich produkty nie zawierają BPA.

  • W odniesieniu do firm, które określają się jako zrównoważone, należy zbadać produkty i zwrócić uwagę na aprobaty lub certyfikaty.

  • Utrzymuj zdrowy poziom sceptycyzmu i analizuj produkty i firmy. W razie wątpliwości możesz zadać bardziej szczegółowe pytania, kontaktując się z obsługą klienta danej firmy, a tym samym uchronić się przed zakupami szkodliwymi dla środowiska.

Zrównoważony rozwój to wielkie słowo, które jest gorąco dyskutowane na forum publicznym. Jednak każda osoba może przyczynić się do ochrony środowiska – nie tylko poprzez zrównoważone zakupy, ale także na przykład poprzez prawidłową segregację odpadów lub zrównoważoną konsumpcję.

TO RÓWNIEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Proces w trakcie
Zaczekaj