OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SLV GMBH

1) Przedmiot umowy i zakres obowiązywania

(1) Podstawą stosunków prawnych między nami a dealerem są wyłącznie niniejsze Warunki sprzedaży oraz ewentualna umowa ramowa zawarta między SLV a dealerem, która w przypadku konfliktu ma pierwszeństwo przed niniejszą umową. Dealerzy to partnerzy umowni, którzy sprzedają zakupione od nas produkty osobom trzecim (klientom końcowym lub innym sprzedawcom) niezależnie od kanału sprzedaży.

(2) Nasze Warunki sprzedaży dotyczą wszystkich transakcji sprzedaży produktów.

(3) Sprzeczne, odmienne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe dealera stają się częścią umowy tylko pod warunkiem naszej wyraźnej zgody na piśmie i tylko w takim zakresie, na jaki wyraźnie się zgodziliśmy. Ten wymóg zgody ma zastosowanie zawsze, również wtedy, gdy na przykład realizujemy dostawę do dealera bez zastrzeżeń, znając jego OWH.

(4) Niniejsze Warunki sprzedaży dotyczą wyłącznie umów kupna-sprzedaży zawartych z firmami zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) oraz z osobami prawnymi prawa publicznego i funduszami specjalnymi prawa publicznego, które prowadzą działalność gospodarczą, a nie działają w celach prywatnych. Aby zapewnić korzystanie w tym rozumieniu przez naszych dealerów, sprawdzamy status przedsiębiorcy podczas rejestracji/realizacji zamówienia. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że wynik tej kontroli jest pozytywny.

2) Zawarcie umowy

1) Dealerzy mogą rozpocząć proces składania zamówienia, wybierając towar na naszej stronie produktowej i klikając przycisk „koszyk”. Wybrany produkt zostaje wtedy tymczasowo zapisany w koszyku. Jeśli dealer kliknie przycisk „koszyk” w prawym górnym rogu, który pokazuje w kółku liczbę dodanych produktów, zostanie przekierowany na stronę, na której może się zalogować – jeśli jest już u nas zarejestrowany jako sklep specjalistyczny – lub zarejestrować. Rejestracja odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Zostań dealerem”, a następnie wprowadzenie wymaganych danych lub poprzez wprowadzenie numeru klienta SLV i zapisanego adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Prześlij”, jeśli dealer jest już zarejestrowany w SLV jako sklep specjalistyczny. Jeżeli dealer jest już zarejestrowany, musi zalogować się za pomogą przechowywanych przez nas danych (numeru klienta i hasła), klikając następnie przycisk „Zaloguj”. Po zalogowaniu dealera zostanie wyświetlony jego koszyk. Można w nim zmienić i zaktualizować żądaną ilość artykułów, klikając „1 sztuka” lub „Usuń”. Poprzez szybkie wprowadzenie numeru artykułu i kliknięcie przycisku „Dodaj” lub powtórzenie powyższego kroku za pomocą przycisku „Produkty” lub „Kontynuuj zakupy” można dodać do koszyka dalsze produkty. Proces składania zamówienia jest kontynuowany za pomocą przycisku „Do kasy”, który powoduje wyświetlenie kolejnej strony zamówienia. Można tam wybrać metodę wysyłki, metodę płatności i ewentualne inne opcje zamówienia, sprawdzić podany adres rozliczeniowy i adres dostawy oraz w razie potrzeby podać adres dostawy inny niż adres rozliczeniowy. Dealer w sposób wiążący oświadcza, że chce zakupić wybrane produkty w wyświetlanej ilości (oferta objęta umową), klikając przycisk „Kup teraz”, zapoznawszy się najpierw z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i Polityką ochrony danych i kliknąwszy znajdujące się obok pole na znak ich akceptacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia od dealera następuje natychmiast po jego wysłaniu, za pomocą automatycznej wiadomości e-mail. Mamy prawo do przyjęcia oferty objętej umową zawartej w zamówieniu w ciągu 2 dni od jej otrzymania (akceptacji umowy). O akceptacji umowy możemy poinformować pisemnie, poprzez zrealizowanie odpowiedniego polecenia zapłaty lub poprzez dostarczenie towaru.

(2) Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz zmian kształtu i/lub koloru i/lub wagi produktu do momentu zawarcia umowy. Opisy produktów, informacje zawarte w dokumentach ofertowych lub instrukcjach obsługi nie oznaczają udzielenia przez nas żadnej gwarancji co do jakości lub trwałości, chyba że jest to wyraźnie określone.

(3) Możliwymi językami zawarcia i wykonania umowy są niemiecki i angielski. Tekst umowy zostaje przez nas zapisany i jest dostępny dla dealera w aktualnej wersji pod adresem www.slv.com/de-de/agb.html oraz jest dostępny do pobrania pod adresem www.slv.com/de-de/service/ downloads.html.

(4) SLV nie podporządkowuje się żadnym specjalnym kodeksom postępowania.

3) Zastrzeżenie własności

(1) Uzgodnione poniżej zastrzeżenie własności służy zabezpieczeniu wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń SLV wobec dealera wynikających z zawartej między stronami relacji polegającej na dostawie lamp, źródeł światła i odpowiednich akcesoriów (łącznie z kwotami salda stanowiącymi należność na mocy umowy o prowadzenie rozliczeń za pomocą rachunku bieżącego ograniczającej się do tej relacji).

(2) Zastrzegamy sobie prawo własności do zakupionego towaru do momentu całkowitej zapłaty wszystkich zabezpieczonych roszczeń. Jeśli dealer naruszy umowę, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo zażądać zwrotu zakupionego towaru po wyznaczeniu przez nas rozsądnego terminu świadczenia. Zażądanie przez nas zwrotu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

(3) Do momentu odstąpienia od umowy (ust. 2) dealer jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży zakupionego towaru w ramach zwykłej działalności. Dealer nie może zastawiać towaru ani przenosić jego własności w drodze zabezpieczenia. Dealer niniejszym ceduje na nas w całości należności związane z zakupionym towarem, przysługujące mu z tytułu odsprzedaży towaru lub innej podstawy prawnej wobec jego odbiorców lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy zakupiony towar został im sprzedany bez przetworzenia, czy po przetworzeniu. Przyjmujemy tę cesję. Dealer pozostaje upoważniony do windykacji tej należności na własny rachunek i we własnym imieniu, również po dokonaniu cesji. Nasze prawo do windykacji należności pozostaje nienaruszone. Zobowiązujemy się jednakże do powstrzymania się od windykacji należności, dopóki dealer prawidłowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych. Jeśli dealer naruszy umowę, możemy zażądać, aby poinformował nas o scedowanych należnościach i dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i powiadomił odpowiednich dłużników o cesji.

(4) Jeżeli zakupiony towar zostanie nierozłącznie połączony lub zmieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego towaru odpowiednio do proporcji wartości zakupionego towaru (ostateczna kwota faktury z VAT) do innych, połączonych lub zmieszanych towarów, w momencie łączenia lub mieszania. Jeżeli łączenie lub mieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot dealera należy traktować jako przedmiot główny, ustala się, że dealer przeniesie na nas proporcjonalną współwłasność. Przyjmujemy to przeniesienie. Dealer zachowuje dla nas powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność.

(5) Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na żądanie dealera w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza przeznaczone do zabezpieczenia wierzytelności o ponad 10%; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas.

4) Warunki płatności

(1) Nasze ceny są cenami „loco fabryka” (EXW zgodnie z Incoterms 2010) plus ustawowy podatek VAT. Cena zakupu jest wymagalna i płatna w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i dostawy lub odbioru zakupionego towaru. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia całości lub części dostawy wyłącznie na podstawie przedpłaty lub za pobraniem. Zastrzeżenie deklarujemy najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po upływie powyższego terminu płatności kupujący popada w zwłokę. Za okres zwłoki musi zapłacić odsetki od ceny zakupu według ustawowej stopy procentowej za zwłokę. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań za zwłokę.

(2) Dealer ma prawo do potrącenia i zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne, bezsporne lub zostały przez nas uznane. Dealer jest również uprawniony do potrącenia naszych roszczeń, jeśli na mocy tej samej umowy dochodzi roszczeń z tytułu wad lub roszczeń wzajemnych.

(3) O ile uzgodniono płatność za pomocą polecenia zapłaty SEPA, a partner umowny wydał odpowiednie upoważnienie do wykonania polecenia zapłaty SEPA, obowiązuje następująca zasada: realizacja polecenia zapłaty jest zapowiadana wraz z fakturą i ponownie, nie później niż jeden dzień kalendarzowy przed terminem realizacji polecenia zapłaty (zapowiedź/„pre-notification”). Dealer wyraźnie zgadza się, że w celu ułatwienia transakcji płatniczych ogólny 14-dniowy termin poinformowania o ściągnięciu wymagalnej należności może zostać skrócony do jednego dnia przed obciążeniem rachunku. Dealer jest zobowiązany do zapewnienia wystarczających środków na rachunku wskazanym w poleceniu zapłaty SEPA oraz zapewnienia możliwości pobrania należnych kwot. Obowiązek ten istnieje również wtedy, gdy dealer w pojedynczym przypadku nie otrzyma zapowiedzi lub nie otrzyma jej na czas. Dealer musi niezwłocznie powiadomić pisemnie o wszelkich zmianach swoich danych bankowych wraz z całkowicie wypełnionym nowym upoważnieniem SEPA.

(4) Jeżeli po zawarciu umowy dowiemy się o uzasadnionych wątpliwościach co do zdolności kredytowej dealera, jego niedofinansowaniu lub braku płynności lub jeśli pierwotna kwota kredytu wzrośnie w wyniku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do zażądania odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli dealer nie spełni takiego żądania w rozsądnym terminie, mamy prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy u dealera wystąpią inne zdarzenia, o których dowiemy się dopiero po zawarciu umowy. Jesteśmy wówczas uprawnieni do rozliczenia dostaw częściowych jako transakcji specjalnych. Jeśli nasze warunki płatności nie zostaną spełnione lub jeśli u dealera wystąpią inne zdarzenia, które poddadzą w wątpliwość jego zdolność kredytową, lub jeśli po zawarciu umowy dowiemy się o istnieniu takich okoliczności przed jej zawarciem, niezależnie od innych przysługujących nam praw możemy uzależnić dalsze dostawy na mocy tego samego stosunku prawnego przez okres trwania zaległości płatniczych do momentu zapłaty zaległych wierzytelności od zapłaty zaliczek.

(5) Wystąpienie zwłoki w dostawie po naszej stronie jest określane zgodnie z przepisami ustawowymi. W każdym przypadku wymagany jest jednak monit ze strony dealera. W przypadku opóźnienia w dostawie dealer może zażądać zryczałtowanego odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem. Zryczałtowane odszkodowanie wynosi 0,5% ceny netto (wartości dostawy) za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości dostawy opóźnionego towaru. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia, że dealer nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda była znacznie mniejsza niż powyższa stawka ryczałtowa.

(6) Prawa dealera zgodnie z punktem 7 niniejszych Warunków sprzedaży i nasze prawa ustawowe, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia usługi (np. z powodu niemożności lub nieracjonalności świadczenia i/lub późniejszego wykonania), pozostają niena ruszone.

6) Prawa w przypadku wad

(1) Jeśli chodzi o prawa dealera w przypadku wad rzeczowych i prawnych, obowiązują przepisy ustawowe, chyba że poniżej określono inaczej. Warunkiem roszczeń dealera z tytułu wad jest wypełnienie przez niego obowiązków w zakresie zbadania i zakwestionowania towaru zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

(2) W celu wywiązania się z obowiązku zbadania i zakwestionowania towaru zgodnie z § 377 HGB dealer jest zobowiązany do sprawdzenia rodzaju, ilości i stanu towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu, przy czym ustala się następującą metodę badania: w celu sprawdzenia towaru należy go testowo podłączyć i uruchomić. Jeśli dostawa obejmuje większą ilość towaru (większa ilość towaru to co najmniej 25 sztuk w ramach jednego zamówienia), do wywiązania się z tego obowiązku wystarczy, ale jednocześnie jest wymagane, przeprowadzenie badania miarodajnej, losowej próby zgodne z powyższą metodą badania. Badanie próby losowej należy wykonać w taki sposób, aby dostarczało ono wniosków na temat jakości wszystkich zakupionych towarów dostarczonych w ramach zamówienia. Jeżeli podczas badania zostaną stwierdzone oczywiste wady, należy je zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych. Zakwestionowanie towaru wymaga opisu wady funkcjonalnej. Jeśli później ujawni się wada, której nie można zidentyfikować za pomocą wyżej wymienionej metody badania po otrzymaniu zakupionego towaru (wada ukryta), dealer musi powiadomić SLV o tej wadzie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od powzięcia o niej wiedzy. W każdym przypadku decydujące znaczenie ma otrzymanie zgłoszenia wady przez SLV.

(3) W przypadku transakcji łańcuchowych lub dostaw bezpośrednich dealer poprzez odpowiednie środki organizacyjne zapewnia przestrzeganie obowiązków zbadania i zakwestionowania towaru; SLV daje dealerowi możliwość przeprowadzenia badania w swoim magazynie bezpośrednio przed wysyłką i wyraża zgodę na badanie przez kolejnego kupującego.

(4) Na wady fizyczne lub wady prawne udzielamy gwarancji poprawki albo wymiany – według naszego uznania. Jeśli kolejna dostawa nie powiedzie się (§ 440 zdanie 2 BGB), dealer może zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

(5) Jeżeli dealer otrzyma wadliwą instrukcję montażu, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia bezbłędnej instrukcji montażu tylko wtedy, gdy błąd w instrukcji montażu uniemożliwia prawidłowy montaż.

7) Przejęcie gwarancji

W przypadku serii produktów DASAR® PREMIUM obowiązują warunki gwarancji zamieszczone na stronie https://assets.slv.com/f/113144/x/093788943c/all_slv_terms_and_conditions_of_warranty_dasar_premium.pdf.

8) Odpowiedzialność

(1) Odpowiedzialność SLV za szkody spowodowane zwykłym zaniedbaniem jest wykluczona, chyba że sprawa dotyczy uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność, nawet za zwykłe zaniedbanie, pozostaje nienaruszona w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków, tj. zobowiązań, których wypełnienie jest warunkiem wykonania umowy i na których wypełnieniu dealer może w normalnym przypadku polegać; jednakże odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do odszkodowania za typowe i możliwe do przewidzenia szkody związane z umową.

(2) To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez osoby wykonujące polecenia SLV.

9) Zwroty

Zwrot naszych towarów reguluje przedstawiona tutaj polityka zwrotów.

10) Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz sytuacji objętych międzynarodowym prawem prywatnym.

(2) Jeżeli dealer jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłączną właściwość sądu dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy stanowi nasza siedziba. To samo dotyczy sytuacji, w której dealer nie ma ogólnej właściwości sądu w Niemczech lub jego miejsce zamieszkania bądź zwykłe miejsce pobytu jest nieznane w momencie wniesienia powództwa.

(3) O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania jest nasza siedziba.

(4) Jeżeli któryś z punktów niniejszych Warunków sprzedaży jest lub stanie się nieważny lub nieskuteczny, pozostałe warunki pozostają nienaruszone. Nieskuteczny lub nieważny punkt zostanie zastąpiony przez prawnie skuteczne postanowienie, które będzie mu możliwie najbliższe z ekonomicznego punktu widzenia.

Proces w trakcie
Zaczekaj