BETINGELSER OG VILKÅR

1. INNLEDNING

Disse generelle betingelser gjelder iden utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom kjøper og selger. SLV Norge (selger) forutsetter at kjøper har gjort seg kjent med betingelsene og harakseptert disse ved bestillingav varer.

2. PRISER

Alt salg skjer til gjeldene priser pr. ordredato Selger har rett til å endre avgitte priser I perioden mellom ordredato og levering dersom følgende forhold endres: valutakurser, toll- eller avgiftsatser, produsent og underleverandør priser, eller andre forhold utenfor selgers kontroll. For ordrer med netto fakturabeløp, eks. frakt, under Kr. 500,00 eks. mva. tilkommer det ekspedisjonskostnader på Kr. 100,00 eks. mva.

3. LEVERING, FORSENDELSE

All levering er fritt selgers lager i Holterveien 2, Drøbak. Selger sørger for all forsendelse med vanlig transportmiddel til kjøpers adresse i h. t. ordre / bestilling. Etter anmodning, besørger selger transportforsikring for kjøpers regning. Selger har intet ansvar for forsinkelser eller force majeure.

4. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er netto pr 15 dager fra fakturadato, hvis annet ikke er avtalt. Ved for sen betaling belastes morarente etter dagens satser. Varene er selgers eiendom inntil full innfrielse.

5. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Alle opplysninger og beskrivelser om våre produkter og deres anvendelse, gitt i kataloger, brosjyrer, korrespondanse eller på annen måte, er etter beste skjønn og kun til veiledning. Risiko og ansvar for at varen og dens tekniske data og spesifikasjoner passer kjøpers behov, påhviler kjøper. Selger har rett til uten forhåndsvarsel å gjøre endringer i produktutvalget samt disses tekniske spesifikasjoner.

6. SALGSPANT

Selger har salgspant i de solgte varer i henhold til panteloven § 3.14 til § 3.22, til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper har ikke rett til å videreselge gjenstandene før de krav salgspantet omfatter er betalt i sin helhet til SLV Norge.

7. REKLAMASJON

Kjøper plikter å undersøke varen straks den er kommet i hans besittelse og senest innen 8 dager reklamere eventuelle mangler. Mangler som først oppdages etter montasje eller prøvekjøring, skal reklameres straks disse konstateres. Enhver reklamasjon må være framsatt senest innen 12 måneder etter at varen er levert Alle reklamasjoner på varer eller tjenester levert av selger må skje skriftlig og innenfor ovennevnte frister. Faktura eller ordrenummer må oppgis.

8. ANSVARSBEGRENSNING

Selgers ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av material- og/eller produksjonsfeil. Ansvaret er begrenset til å avhjelpe mangelen, enten ved utskifting, eller reparasjon av defekt del. Selgers ansvar bortfaller dersom de leverte varer anvendes under andre driftsforhold enn forutsatt eller beskrevet i pkt. 5. Utover det ansvar som her er beskrevet, fraskriver selger seg ethvert ansvar som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av mangler ved de leverte gjenstander. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset av varens kostende. Selger fraskriver seg dog ikke skade som måtte følge av ufravikelige bestemmelser i henhold til lov om produktansvar.

9. RETUR

Varer tas ikke i retur uten forutgående skriftlig avtale med selger. Akseptert retur skal være i original emballasje og merket med faktura- eller pakkseddelnummer og skal skje senest innen to måneder etter at kjøper har mottatt varen. Retur av spesial- produserte / bestilte varer som normalt ikke er lagervare hos selger, aksepteres normalt ikke. Akseptert retur godskrives til innkjøpspris minus 25 % returgebyr. Ved prosjekter godskrives akseptert retur til innkjøpspris minus 45 % returgebyr. Minstebeløp er Kr. 100,00. All retur skjer for kjøpers regning og risiko.

10. VOLDGIFT

Ved uenighet om tolkningen av disse betingelser og oppfyllelsen av disse, avgjøres ved ordinær domstol. Oslo Byrett vedtas som rett verneting.

Drobak, 1/10/2015

Det taes forbehold om eventuelle trykkfeil.

global.loading.alt_text
Vennligst vent...