ALGEMENE VOORWAARDEN SLV BELGIUM

1. Iedere verkoop, om het even hoe de bestelling wordt overgemaakt, geschiedt tegen onze algemene voorwaarden hierna vermeld.

2. Elke ontvangen bestelling moet het voorwerp zijn van een ontvangstbericht van onzentwege om als geldig te worden aanzien. Zolang de bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard door SLV, is er geen contract tot stand gekomen.

3. Geen enkele afwijking aan een bestaand model kan toegestaan worden.

4. Wij behouden ons het recht voor prijzen en modellen eenzijdig te wijzigen. Onze prijslijsten en catalogen vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. Modellen die er niet meer in voorkomen, worden niet meer gemaakt. Wij behouden ons veranderingen in vorm, afmetingen en uitvoering voor om de kwaliteit van onze producten te garanderen.

5. De eventueel vermelde levertijden zijn niet bindend, enkel informatief. De koper ziet uitdrukkelijk af van de mogelijkheid goederen te weigeren, alsook van elke aanspraak op schadevergoeding wegens eventuele vertraging in de levering.

6. Goederen zelfs franco verzonden, reizen steeds op risico van de koper.

7. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien de levering slechts gedeeltelijk is.

8. WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID: Alle klachten kunnen enkel in aanmerking komen wanneer zij geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. De aansprakelijkheid van de verkoper zal in geen geval verder gaan dan de verplichting om op eigen kosten de foutieve stukken, franco teruggestuurd naar zijn fabriek, te herstellen of te vervangen.

9. Uitvoering van nieuwe bestellingen mogen eventueel gestaakt worden wanneer vorige leveringen na de vervaldag nog niet betaald werden.

10. Betalingsvoorwaarden: netto contant bij levering. Alle inningskosten zijn voor rekening van de koper. Onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen volgens de voorwaarden die erop vermeld staan. Het niet nakomen van een vervaldag zal ons toelaten onmiddellijk alle rekeningen invorderbaar te maken. Bij gebrek aan betaling van de factuur op haar vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn van 1 % per aangevangen maand. Verder behouden wij ons het recht voor de gehele verkoop van rechtswege te verbreken bij niet-betaling van een gedeeltelijke levering. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal bovendien, onverminderd de nalatigheidsintresten, het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 EUR.

11. De acceptatie door de koper van een effect of de overhandiging, ten titel van betaling van een effect of een cheque op derden, brengt geen schuldvernieuwing mede. Indien verschillende wissels aanvaard werden ter betaling van een schuldvordering, brengt de niet-betaling van één wissel op zijn vervaldag het verval mede van de termijn voor de andere wissels en wordt de volledige schuldvordering onmiddellijk eisbaar en geeft ons het recht alle verdere leveringen te staken.

12. Alle goederen worden verkocht met eigendomsvoorbehoud en dit tot algehele vereffening der factuur.  Hierdoor erkent de koper dat de goederen volledig eigendom blijven van SLV Belgium tot de volledige  betaling van de factuur is gebeurd.
Vanaf de dag der levering is de koper verantwoordelijk voor de goede staat der goederen. De verkoop is van rechtswege verbroken in geval van niet betaling op de vervaldag. De goederen dienen binnen de 48 uur teruggegeven te worden en de betaalde voorschotten zijn ten titel van schadevergoeding verworven door SLV Belgium.

13. Onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd onze facturen te innen, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming. Betaling in hun handen ontlast de klant niet. Beloften of toezeggingen door deze laatsten gedaan, binden ons niet, tenzij ze door ons bevestigd werden.

14. Alle contracten worden afgesloten op bovenstaande voorwaarden, koopcondities van afnemers worden niet erkend.

15. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het voeren van publiciteit met onze modellen in tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of internet, enz.

16. In geval van geschil of betwisting, welke de reden ook weze, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.